CVKoning is uw data aan het verwerkenCVKoning is uw data aan het verwerken...

De door CVKoning.nl geleverde diensten zijn onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. CVKoning.nl behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. U vindt hier de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden.

 

Beschrijving van diensten

Op de website van CVKoning.nl vindt u een reeks diensten. Deze diensten, met inbegrip van alle updates, verbeteringen, nieuwe functies en/of de toevoeging dan ook, zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden.

 

Persoonlijke en niet-commerciële gebruiksbeperking

Tenzij anders vermeld, zijn alle diensten uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag dan ook niet overgaan tot het wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, vertonen, weergeven, publiceren, in licentie geven, creëren van afgeleide werken uit, overdragen of verkopen van welke informatie, software, producten of diensten dan ook die uit de diensten zijn verkregen, anders dan op een wijze die uit de aard van de diensten blijkt; bijvoorbeeld: het versturen van uw CV aan een potentiële werkgever.

 

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Zie de privacyverklaring met betrekking tot de inzameling en het gebruik van uw gegevens.

 

Specifieke kennisgeving voor op deze website beschikbare diensten

Alle diensten die ter beschikking worden gesteld zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van CVKoning.nl en/of haar leveranciers.

De diensten worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor het exclusieve gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de abonnementsovereenkomst. Elke reproductie of herverdeling van de diensten die niet in overeenstemming is met de abonnementsovereenkomst, is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot strenge civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen met alle beschikbare middelen worden vervolgd.

Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren of reproduceren van de diensten naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herverdeling uitdrukkelijk verboden, tenzij dergelijke reproductie of herverdeling uitdrukkelijk wordt toegestaan door de abonnementsovereenkomst die de diensten vergezelt.

De diensten zijn, als dit al het geval is, uitsluitend gewaarborgd volgens de voorwaarden van de abonnementsovereenkomst. Behalve zoals gegarandeerd in de abonnementsovereenkomst, wijst CVKoning.nl hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de diensten van de hand, inclusief alle garanties en voorwaarden aangaande verhandelbaarheid - expliciet, impliciet of statutair-, geschiktheid voor een bepaald doen, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor uw gemak kan CVKoning.nl eventueel, als onderdeel van de dienstverlening voorzieningen beschikbaar stellen voor gebruik en/of download. CVKoning.nl doet geen enkele toezegging met betrekking tot de nauwkeurigheid van de resultaten of output die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke diensten. U wordt geacht de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren wanneer u gebruik maakt van de diensten die beschikbaar worden gesteld door CVKoning.nl.

 

Specifieke kennisgeving voor op deze website beschikbare documenten

Het is toegestaan documenten (zoals standaard documentatie, artikelen en andere publicaties) te gebruiken op voorwaarde dat (1) de onderstaande copyrightinformatie in alle exemplaren wordt vermeld en dat zowel de copyrightinformatie als deze toestemming worden vermeld, (2) het aanwenden van dergelijke documenten uitsluitend is bestemd voor informatief en niet-commercieel gebruik, en dat ze niet gekopieerd noch gepost zullen worden op een netwerkcomputer of verspreid via welk medium ook en (3) geen enkel document hoe dan ook wordt gewijzigd, tenzij de abonnementsovereenkomst daar expliciet toestemming toe geeft.

Geaccrediteerde onderwijsinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, en openbare en privéscholen, mogen de documenten downloaden en reproduceren voor verspreiding in het klaslokaal. Voor verspreiding buiten de klasomgeving is schriftelijke toestemming vereist. Het gebruik voor enig ander doeleinde is bij wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot strenge civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen met alle beschikbare middelen worden vervolgd.

Het ontwerp of de lay-out van de website CVKoning.nl of een andere website die eigendom is van CVKoning.nl of door CVKoning.nl wordt beheerd, in licentie is gegeven of wordt gecontroleerd, valt niet onder de documenten die hierboven zijn genoemd. Onderdelen van de CVKoning.nl-websites zijn beschermd door wetten aangaande ‘trade dress', handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere, en mogen niet geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst. Geen enkel logo, geluid of beeld van welke CVKoning.nl-website ook mag worden gekopieerd of heruitgezonden, tenzij CVKoning.nl hiervoor uitdrukkelijke toestemming verleent.

CVKoning.nl en/of haar respectieve leveranciers doen geen bindende uitspraken over de geschiktheid van de informatie die is opgenomen in de documenten en verwante grafieken die voor welk doel dan ook zijn gepubliceerd als onderdeel van de diensten. Al dergelijke documenten en verwant beeldmateriaal worden zonder enige garantie ‘in de huidige staat’ geleverd. CVKoning.nl en/of haar respectieve leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie van de hand, inclusief alle garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid- expliciet, impliciet of statutair-, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

In geen geval zijn CVKoning.nl en/of haar respectieve leveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of enige andere schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of een andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van informatie vanuit de dienst.

De documenten en verwant beeldmateriaal die op de diensten zijn gepubliceerd, kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De hierin opgenomen informatie kan periodiek worden gewijzigd. CVKoning.nl en/of haar respectieve leveranciers kunnen ten allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de diensten die hierin zijn beschreven.

 

Kennisgevingen omtrent op deze website beschikbare documenten en diensten

In geen geval zijn CVKoning.nl en/of haar respectieve leveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of enige andere schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of een andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van de documenten, diensten of informatie vanuit de Diensten.

 

Gebruikersaccount, wachtwoord en beveiliging

Indien voor een van de diensten van u wordt verlangd dat u een account opent, volgt u de registratieprocedure en verschaft u ons actuele, volledige en correcte gegevens zoals gevraagd middels het desbetreffende registratieformulier. Ook kiest u hierbij een wachtwoord.

U draagt volledige verantwoordelijkheid voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die uit hoofde van uw account worden ondernomen. U stemt ermee in CVKoning.nl meteen op de hoogte te brengen in geval uw account ongeoorloofd mocht zijn gebruikt of wanneer er anderszins inbreuk op de beveiliging plaatsvindt.

CVKoning.nl is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door derden, met of zonder uw medeweten. U kunt daarentegen aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat CVKoning.nl of een andere partij zou lijden als gevolg van het gebruik van uw account of wachtwoord door derden. U mag zelf andermans account nooit gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar van de account.

 

Geen ontwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde bij uw gebruik van de diensten geldt dat u de diensten niet zult aanwenden voor welk doeleinde ook dat onwettig is of door deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen wordt verboden. U mag de diensten niet aanwenden op een manier die een CVKoning.nl-server, of een netwerk dat daarmee is verbonden, zou kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overladen of aantasten, of zou kunnen interfereren met het gebruik en het profijt van de diensten door derden.

Het is u niet toegestaan te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een dienst, andere accounts, computersystemen of computernetwerken die met een CVKoning.nl-server of -dienst zijn verbonden, hetzij door hacking of wachtwoordmining, hetzij door andere middelen. U mag geen materiaal of informatie (trachten te) verkrijgen via een kanaal dat niet bewust middels de diensten beschikbaar is gesteld.

 

Gebruik van diensten

De diensten kunnen e-maildiensten, smsdiensten, persoonlijke profielen/webpagina's, en/of andere uitwisselings- en communicatievoorzieningen omvatten die zijn ontworpen om u in de gelegenheid te stellen met anderen te communiceren (één ‘Communicatiedienst' en meerdere ‘Communicatiediensten').

U stemt ermee in de communicatiediensten uitsluitend te gebruiken om berichten en materiaal te posten, te versturen en te ontvangen die betamelijk zijn en, indien van toepassing, verwant zijn met de communicatiedienst in kwestie. Zo stemt u bij wijze van - niet-beperkend - voorbeeld ermee in dat wanneer u van de communicatiediensten gebruikmaakt, u het volgende achterwege zult laten:

Informatie vervalsen of wissen met betrekking tot het beheer van auteursrechten, zoals auteurstoekenningen, wettelijke of andere geijkte kennisgevingen of eigendomsaanduidingen, of labels aangaande de oorsprong of bron van diensten, of ander materiaal dat is opgenomen in een geüpload bestand.

CVKoning.nl is niet verplicht om de communicatiediensten te bewaken, maar behoudt zich het recht voor materiaal na te kijken dat naar de communicatiediensten is gepost en naar eigen goeddunken materiaal te verwijderen. CVKoning.nl behoudt zich het recht voor u de toegang tot één of alle communicatiediensten ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden ook te ontzeggen.

CVKoning.nl behoudt zich ten allen tijde het recht voor, naargelang CVKoning.nl dat nodig acht, om informatie vrij te geven om te voldoen aan wetten, voorschriften, wettelijke procedures of vragen van de overheid, of om informatie of materiaal, deels of volledig, naar eigen goeddunken bij te werken, te weigeren of te verwijderen.

Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie omtrent uzelf of uw kinderen vrijgeeft in een communicatiedienst. CVKoning.nl controleert noch onderschrijft de content, berichten of informatie die in de communicatiediensten worden gevonden en verwerpt dan ook specifiek elke aansprakelijkheid betreffende de communicatiediensten en eventuele acties die zouden kunnen voortvloeien uit uw deelname aan welke communicatiedienst ook.

Managers en hosts zijn geen gemachtigde CVKoning.nl-woordvoerders en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijk die van CVKoning.nl. Materiaal dat naar de communicatiediensten wordt geüpload, kan onderhevig zijn aan geposte beperkingen met betrekking tot gebruik, reproductie en/of verspreiding; u bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen indien u materiaal downloadt.

 

Materiaal aan CVKoning.nl bezorgd of gepost op welke CVKoning.nl site dan ook

CVKoning.nl eist het eigendom niet op van het materiaal dat u CVKoning.nl verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of post, uploadt, aanvoert of verzendt naar een dienst of verwante diensten om door het grote publiek of leden van publieke of privécommunities te worden bekeken (één ‘bijdrage' en meerdere ‘bijdragen').

Door uw bijdrage te posten, te uploaden, aan te voeren of te verzenden (‘Posten'), verleent u CVKoning.nl, haar aangesloten ondernemingen en noodzakelijke sublicentiehouders echter de toestemming om uw inzending te gebruiken binnen het kader van hun internetactiviteiten (inclusief, zonder beperking, alle CVKoning.nl-diensten), met inbegrip maar zonder beperking van de licentierechten voor het kopiëren, verspreiden, doorgeven, publiekelijk vertonen, publiekelijk opvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en herformatteren van uw bijdrage, het publiceren van uw naam in verband met uw bijdrage en het recht tot het verlenen van een sublicentie aan elke leverancier van de diensten.

Met betrekking tot het gebruik van uw bijdrage zoals hierin voorzien, zal geen enkele vergoeding worden uitbetaald. CVKoning.nl is geenszins verplicht om uw bijdrage te posten of te gebruiken en CVKoning.nl kan elke bijdrage ten allen tijde naar eigen goeddunken verwijderen.

Door een bijdrage te posten, garandeert en verklaart u dat u alle rechten tot uw bijdrage zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden bezit of anderszins controleert, met inbegrip maar zonder beperking van alle rechten die u nodig hebt om de bijdrage te bezorgen, te posten, te uploaden, in te brengen of voor te leggen.

Naast de hierboven vermelde garantie en verklaring garandeert en verklaart u door het posten van een bijdrage die beelden, foto's, afbeeldingen of anderszins, deels of volledig, grafische elementen bevat (‘beelden'), (a) dat u de eigenaar bent van de auteursrechten voor dergelijke beelden of dat de eigenaar van de auteursrechten voor deze beelden u de toestemming heeft verleend om zulke beelden of content en/of beelden die erin zijn vervat consequent te gebruiken in lijn met de manier en de doeleinden van uw gebruik en zoals anderszins toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden en de diensten, (b) dat u de rechten bezit die nodig zijn om de licenties en sublicenties toe te kennen die in deze gebruiksvoorwaarden worden beschreven en (c) dat eenieder die, voor zover van toepassing, op deze beelden wordt afgebeeld, zijn toestemming heeft verleend voor het gebruik van de beelden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, inclusief, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, de verspreiding, publieke vertoning en reproductie van de beelden.

Door beelden te posten verleent u aan alle leden van CVKoning.nl de toestemming om uw beelden aan te wenden in verband met het gebruik, zoals toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, van welke dienst ook (met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking, het maken van afdrukken en geschenkitems die zulke beelden bevatten), en inclusief, zonder beperking, een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om uw beelden te kopiëren, te verspreiden, door te geven, publiekelijk te vertonen, publiekelijk op te voeren, te reproduceren, te redigeren, te vertalen en te herformatteren zonder dat uw naam aan de beelden is verbonden, en het recht om de rechten in sublicentie te geven aan elke leverancier van de diensten.

De licenties die in het voorgaande zijn toegekend voor beelden, worden beschouwd als opgezegd wanneer u de beelden volledig uit de diensten hebt verwijderd, op voorwaarde dat de opzegging geen invloed zal hebben op licenties met betrekking tot de beelden die zijn toegekend voordat u bent overgegaan op de volledige verwijdering van de beelden. Met betrekking tot het gebruik van uw beelden zal geen vergoeding worden uitbetaald.

 

Links naar sites van derden

Via de koppelingen in deze zone kunt u de CVKoning.nl-website verlaten. De websites waarnaar de koppelingen verwijzen, worden niet door CVKoning.nl beheerd en CVKoning.nl in niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites noch voor koppelingen die daarop voorkomen, of voor wijzigingen aan de websites of updates van de websites. CVKoning.nl is niet aansprakelijk voor webcasting of enige andere vorm van overdracht die vanuit een gekoppelde website plaatsvindt. CVKoning.nl biedt u deze koppeling uitsluitend aan voor uw gemak; vermelding van een koppeling impliceert niet dat de website door CVKoning.nl wordt onderschreven.

 

Beleid voor het ongevraagd voorleggen van ideeën

CVKoning.nl of haar medewerkers aanvaarden geen ongevraagde ideeën, waaronder nieuwe reclamecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe producten of technologieën, processen, materiaal, marketingplannen of nieuwe productnamen, noch worden deze in overweging genomen. Verzend geen originele creaties, monsters, demo’s of ander werk.

Dit beleid heeft uitsluitend tot doel om mogelijke misverstanden of conflicten te vermijden in het geval de producten of marketingstrategieën van CVKoning.nl gelijkenissen zouden vertonen met ideeën die aan CVKoning.nl worden voorgelegd. Verzend niet ongevraagd ideeën naar CVKoning.nl of iemand bij CVKoning.nl. Indien u het uitdrukkelijke verzoek om geen ideeën en materiaal op te sturen negeert en toch tot verzending overgaat, kan CVKoning.nl niet garanderen dat uw ideeën en materiaal vertrouwelijk en als uw eigendom zullen worden behandeld.